سیگنال >> سایت تخصصی مهندسی برق http://www.signals.ir 2018-09-24T09:42:45+01:00 text/html 2016-10-10T08:19:10+01:00 www.signals.ir احسان برزنونی اطلاعیه های کلاس های دانشگاه آزاد تهران جنوب-پاییز 95 http://www.signals.ir/post/395 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;background:lime;mso-highlight:lime;mso-bidi-language: FA">کلیه کلاس های امروز مورخ 95/7/19 دوشنبه، تشکیل نخواهد شد</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2016-02-21T04:38:20+01:00 www.signals.ir احسان برزنونی اطلاعیه های درس سیستم های کنترل خطی(دانشگاه آزاد تهران جنوب)-بهار 95 http://www.signals.ir/post/394 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 16px; line-height: 18.4px; background-color: rgb(255, 255, 102);">نمرات نهایی</b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8256638142/Final_score_95_03_31.pdf.html" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">http://s6.picofile.com/file/8256638142/Final_score_95_03_31.pdf.html</a></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br></p><div><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; border: none; direction: ltr;"><tbody><tr><td width="638" colspan="4" valign="top" style="width: 6.65in; border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(51, 204, 51);"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 18pt; font-family: Cambria, serif;">Linear Control Systems<o:p></o:p></span></b></p></td></tr><tr><td width="638" colspan="4" valign="top" style="width: 6.65in; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(51, 204, 51);"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">Instructor: Ehsan</span></b><span dir="RTL"></span><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">Barzanooni&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">E-mail: ehsan.barzanooni@yahoo.com<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">Course E-mail:linearcontrol.tj@gmail.com<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">Teacher Assistants : MohammadAmin AliAsgharpour<o:p></o:p></span></b></p></td></tr><tr><td width="49" valign="top" style="width: 36.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(218, 238, 243);"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">Row<o:p></o:p></span></b></p></td><td width="92" valign="top" style="width: 68.95pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(218, 238, 243);"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">Date<o:p></o:p></span></b></p></td><td width="94" valign="top" style="width: 70.55pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(218, 238, 243);"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">Course Meeting Times</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></b></p></td><td width="403" valign="top" style="width: 4.2in; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(218, 238, 243);"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">Notifications &amp; News !!</span></b><span style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width="49" valign="top" style="width: 36.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(229, 223, 236);"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">2</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></b></p></td><td width="92" valign="top" style="width: 68.95pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(229, 223, 236);"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'B Nazanin'; font-size: 16px; line-height: 25px;">1395/01/16</span></p></td><td width="94" valign="top" style="width: 70.55pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(229, 223, 236);"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span dir="RTL"></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'B Nazanin'; font-size: 16px; line-height: 25px;">1395/01/19</span></p></td><td width="403" valign="top" style="width: 4.2in; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(229, 223, 236);"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>1_امتحان میان ترم پنجشنبه 26 فروردین راس ساعت 12(تا ابتدای فصل پنجم تحلیل پاسخ حالت دائمی یا ماندگار)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">مباحث مد نظر در امتحان میان ترم :<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">فصل اول: مقدمه سیستم های کنترل (مفاهیم کنترل)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">فصل دوم: نمایش سیستم های کنترل (تبدیل لاپلاس، تابع تبدیل ،دیاگرام های بلوکی ،گراف گذر سیگنال، توصیف فضای حالت سیستم های کنترل ، آشنایی با سیستم های غیر­خطی، مدلسازی سیستم های کنترل)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">فصل سوم: تحلیل پایداری سیستم های&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">LTI</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>&nbsp;(معیار پایداری روث هورویتز ) و اثرات فیدبک<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">فصل چهارم: تحلیل پاسخ گذرا (ورودی های استاندارد، سیستم های مرتبه اول ، مرتبه دوم ،آنالیز پاسخ گذرا و .... )</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span dir="LTR"></span></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">2_قبل از امتحان میان ترم یک کلاس جبرانی خواهیم داشت(زمان و ساعت آن متعاقبا اعلام خواهد شد)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">3_جلسه پیش رو مباحث مرتبط با پاسخ گذرا تدریس خواهد شد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">4_پروژه درسی تمام دانشجویان در جلسه آینده تعیین خواهد شد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width="49" valign="top" style="width: 36.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(229, 223, 236);"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">1</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></b></p></td><td width="92" valign="top" style="width: 68.95pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(229, 223, 236);"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">2/</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">12</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">/1394</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><o:p></o:p></span></p></td><td width="94" valign="top" style="width: 70.55pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(229, 223, 236);"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>6/</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">12</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">/1394</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><o:p></o:p></span></p></td><td width="403" valign="top" style="width: 4.2in; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(229, 223, 236);"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>1_جزوه درس بر روی لینک زیر قابل دسترسی می باشد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://barghiha.com/dl/"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">http://barghiha.com/dl</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>/</span></a><span class="MsoHyperlink"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">2- کلاس جبرانی بصورت مشترک بصورت زیر برگزار میشود<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">دانشجویان کد ساعت 13:30 علاوه بر ساعت خود، در کلاس ساعت 15:45 نیز حضور داشته باشد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">دانشجویان کد ساعت 15:45 علاوه بر ساعت خود، در کلاس ساعت 13:30 نیز حضور داشته باشد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">حضور همه دانشجویان در این دو جلسه الزامیست.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><o:p></o:p></span></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2015-11-24T12:47:14+01:00 www.signals.ir احسان برزنونی ربات های زیرسطحی بدون سرنشین http://www.signals.ir/post/393 برای تهیه این کتاب میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید&nbsp;<div>http://www.simayedanesh.ir/product/?sec=view_product&amp;item_type=book&amp;publisher_id=105&amp;book_id=8507</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/32/94003/low.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><p class="yiv5657635227ecxMsoNormal" dir="RTL" id="yui_3_16_0_1_1449174512530_6446" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px;"><i id="yui_3_16_0_1_1449174512530_6462"><span id="yui_3_16_0_1_1449174512530_6461" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;">&nbsp;</span></i><b id="yui_3_16_0_1_1449174512530_6445"><i id="yui_3_16_0_1_1449174512530_6444"><span lang="AR-SA" id="yui_3_16_0_1_1449174512530_6443" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;">ربات زیر سطحی یک وسیله نقلیه پویش گر قابل کنترل، از راه دور می باشدکه به کاربر این امکان را می دهد که این وسیله را در اعماق آب ها ،کنترل&nbsp;&nbsp;و هدایت نماید، و از طریق اعمال فرامین عملیات مورد نظر را از طریق تجهیزات انجام دهد</span></i></b><i><span lang="FA"></span></i></p></div><div><b><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><br></span></i></b></div> text/html 2015-10-03T08:17:10+01:00 www.signals.ir احسان برزنونی اطلاعیه های دروس دانشگاه آزاد تهران جنوب-نیمسال اول94-95 http://www.signals.ir/post/392 <div style="direction: ltr; text-align: left;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(51, 255, 51);"><o:p><b><font size="5">&nbsp;نمرات نهایی به ایمیل دانشجویان ارسال شده است&nbsp;</font></b></o:p></span></p></div><div style="direction:ltr;text-align:left"></div> text/html 2015-05-29T11:53:29+01:00 www.signals.ir احسان برزنونی پروژ های درس سیستم های کنترل خطی-کد 108 http://www.signals.ir/post/391 <p class="MsoNormal" align="center" style="direction: rtl; font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b style="direction: rtl;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'B Nazanin'; direction: rtl; font-size: 13pt; background-color: lime;">پروژه های مرتبط با هر دانشجو در ادامه مطلب، مشخص شده است</span></b><b style="direction: rtl;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'B Nazanin'; direction: rtl; font-size: 13pt; background-color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp;</span></b><b style="direction: rtl;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; direction: rtl; font-size: 13pt; background-color: rgb(0, 153, 0);"><o:p style="font-family: tahoma; direction: rtl;"></o:p></span></b></p><div style="direction: rtl; font-size: 12px;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: center; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin'; direction: rtl; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt; line-height: 18.399999618530273px;">پروژه ها به هیچ عنوان تغییر پیدا نخواهد کرد<o:p style="font-family: tahoma; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0);"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: center; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin'; direction: rtl; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt; line-height: 18.399999618530273px;">زمان تحویل پروژه ها به زدی اعلام خواهد شد<o:p style="font-family: tahoma; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0);"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: center; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin'; direction: rtl; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt; line-height: 18.399999618530273px;">امتحان نهایی از 16 نمره خواهد بود،4 نمره مربوط به تمارین و +2 نمره مربوط به پروژه می باشد،عدم تحویل پروژه تاثیری در نمره کل (20نمره) نخواهد داشت.</span></p><div><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin'; direction: rtl; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt; line-height: 18.399999618530273px;"><br></span></div></div> text/html 2015-05-29T11:49:50+01:00 www.signals.ir احسان برزنونی پروژ های درس سیستم های کنترل خطی-کد 104 http://www.signals.ir/post/390 <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13pt; font-family: 'B Nazanin'; background-color: lime;">پروژه های مرتبط با هر دانشجو در ادامه مطلب، مشخص شده است</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13pt; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(0, 153, 0);"><o:p></o:p></span></b></p><div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.399999618530273px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">پروژه ها به هیچ عنوان تغییر پیدا نخواهد کرد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.399999618530273px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">زمان تحویل پروژه ها به زدی اعلام خواهد شد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.399999618530273px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">امتحان نهایی از 16 نمره خواهد بود،4 نمره مربوط به تمارین و +2 نمره مربوط به پروژه می باشد،عدم تحویل پروژه تاثیری در نمره کل (20نمره) نخواهد داشت.</span></p></div> text/html 2015-02-21T06:04:42+01:00 www.signals.ir احسان برزنونی اطلاعیه های کلاس سیستم های کنترل خطی (تهران جنوب)-نیمسال دوم 93-94 http://www.signals.ir/post/386 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;background:red;mso-highlight:red;mso-bidi-language: FA">اطلاعیه مهم<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;background:red;mso-highlight:red;mso-bidi-language: FA">دانشجویان اینجانب(احسان برزنونی)جهت امتحان سیستم های کنترل خطی لینک زیر را مشاهده فرمایند</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue;mso-bidi-language:FA"><a href="http://noiseblog.mihanblog.com/extrapage/11"><span dir="LTR" style="color:blue">http://noiseblog.mihanblog.com/extrapage/11</span></a></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:blue;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"> <b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-color: rgb(0, 0, 0);">.....................................</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;background:aqua;mso-highlight: aqua;mso-bidi-language:FA">**قابل توجه دانشجویان جناب آقای دکتر نصیری**<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;background:aqua;mso-highlight:aqua;mso-bidi-language: FA">نمرات میان ترم درس سیستم های کنترل خطی و کنترل مدرن در سایت زیر قابل مشاهد است</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"> </p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://www.ieeetsu.ir/" target="_blank"><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'Segoe UI', sans-serif; color: rgb(25, 106, 212); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">www.ieeetsu.ir</span></a><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><font face="B Nazanin"><span style="font-size: 19px; background-color: rgb(0, 153, 0);"><b><br></b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><font face="B Nazanin"><span style="font-size: 19px; background-color: rgb(0, 153, 0);"><b>&nbsp;نمونه سوالات امتحانی در ادامه مطلب قابل مشاهده است&nbsp;</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><br></p> text/html 2015-01-20T08:15:56+01:00 www.signals.ir احسان برزنونی سمینار تخصصی رادارهای LPI http://www.signals.ir/post/385 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://nssoee.ir/images/RADAR.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; line-height: 27px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 13px;"><span id="yiv9761281154yui_3_13_0_1_1398792900291_6174" class="yiv9761281154" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span id="yiv9761281154yui_3_13_0_1_1398792900291_6173" lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 15px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">به اطلاع می رساند سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور با همکاری دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف ،</span>&nbsp;</span>اقدام به برگزاری سمینار تخصصی " رادارهای LPI (رادارهای با احتمال شنود پایین )"&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;نموده است.&nbsp;مدرس دوره جناب آقای دکتر محمد مهدی نائبی، استاد&nbsp;</span></span></span><span id="yiv9761281154yui_3_13_0_1_1398792900291_6174" class="yiv9761281154" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span id="yiv9761281154yui_3_13_0_1_1398792900291_6173" lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 15px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span id="yiv9761281154yui_3_13_0_1_1398792900291_6174" class="yiv9761281154" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span id="yiv9761281154yui_3_13_0_1_1398792900291_6173" lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف</span></span></span></span></span>،&nbsp; می باشند. &nbsp;</span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; line-height: 27px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 13px;"><span class="yiv9761281154" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 15px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">سمینار از روز سه شنبه 5 اسفند ماه آغاز و تا روز پنجشنبه 7 اسفند ماه&nbsp;</span></span></span><span class="yiv9761281154" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 15px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span class="yiv9761281154" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">ادامه دارد.</span></span></span>&nbsp;محل برگزاری، دانشگاه صنعتی شریف می باشد.</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 15px;">لازم به ذکر است در پایان دوره گواهینامه شرکت در سمینار از سوی سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور&nbsp; به شرکت کنندگان اعطا می شود.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; line-height: 27px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 13px;">&nbsp;<span class="yiv9761281154" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 15px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">لذا برای کسب توضیحات تکمیلی و آشنایی با نحوه ی ثبت نام، به وب سایت<a href="http://membership.iscee.ir/index.php?rlc=seminar_reg" style="color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none !important; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">www.seminar.iscee.ir&nbsp;&nbsp;</a>مراجعه نمایید و یا با دبیرخانه سازمان با&nbsp;</span></span></span><span class="yiv9761281154" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 15px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">شماره 66165823 - 021 تماس حاصل نمایید.</span></span></span></p></div> text/html 2015-01-14T07:02:11+01:00 www.signals.ir احسان برزنونی نمرات نهایی درس سیستم های کنترل خطی (آقای دکتر نصیری) http://www.signals.ir/post/384 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;background:aqua;mso-highlight:aqua; mso-bidi-language:FA">دانشجویان گرامی نمرات نهایی درس سیستم های کنترل خطی جناب آقای دکتر نصیری در ادامه قابل مشاهده است <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;background:aqua;mso-highlight:aqua; mso-bidi-language:FA">ضمنا مهلت اعتراض تا روز جمعه 10 بهمن ماه از طریق ایمیل زیر می باشد</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR"><font face="B Nazanin"><span style="font-size: 16px; line-height: 18.3999996185303px;"><br></span></font> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; line-height: 115%; color: blue;"><span style="color:blue;text-decoration:none;text-underline:none"><a href="mailto:m.r.nasiri@azad.ac.ir"><font size="4">m.r.nasiri@azad.ac.ir</font></a></span></span></span></b></p> text/html 2014-10-27T08:59:54+01:00 www.signals.ir احسان برزنونی اطلاعیه های کلاس سیستم های کنترل خطی (تهران جنوب)-نیمسال 93-94 http://www.signals.ir/post/381 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; background-color: aqua; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">&nbsp;لطفا به نکات زیر درمورد ارزیابی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; background-color: aqua; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"> و نمرات نهایی درس توجه فرمایید</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">1) در ابتدا امر از تمامی دانشجویان عزیز و گرامی، بخاطر اینکه حدودا </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">10</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> روز از زمان امتحان گذشت و اکنون نمرات اعلام شد و این تاخیر در اعلام نمرات قابل توجیه نیست، صمیمانه عذر می خواهم، از آنجایی که عدالت و حقوق دانشجو برای حتی </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">0.1</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> نمره برای بنده ارزشمند می باشد این بار این مهم بیشتر مورد توجه بنده قرار گرفت و متعاقبا مشکلات ناخواسته نیز در تاخیر در اعلام نمرات سهیم بود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">2) نمرات به ایمیل دانشجویان ارسال شده و در اسرع وقت بر روی سایت بارگزاری خواهد شد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">3)جدولی که مشاهده خواهید کرد، در طول ترم بارها برای شما ارسال شده که حاصل تمام زحمات شما در طول ترم و سختی ها و فعالیت های درسی شما می باشد.ریز به ریز این نمرات، دقیق و با دید کاملا مثبت لحاظ شده است.نمره اصلی شما از </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">20</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> و نمره نهایی و مد نظر بنده از 23 بوده که </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">3+</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> نمره ارفاق و تاثیر مثبت می باشد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">4) ارزیابی برگه های امتحانی میان ترم و پایان ترم بطور کامل و با دقت تمام صورت گرفته، برای ریزترین نکته درست اشاره شده نمره خاص و مربوط به آن در نظر گرفته شد، با این حال انسان جایز الخطاست..تمامی دانشجویان بدون هیچ گونه دغدغه و نگرانی حق اعتراض و بازبینی برگه در حضور خود را دارند..بابت این موضوع هیچ گونه نمره منفی لحاظ نخواهد شد و این حق طبیعی شما دانشجویان می باشد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">5)مهلت اعلام تجدید نظر نمرات و بازبینی برگه امتحانی پایان ترم و میان ترم <span style="background:lime;mso-highlight:lime">تا ساعت </span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;background:lime;mso-highlight:lime;mso-bidi-language:FA">24</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; background:lime;mso-highlight:lime;mso-bidi-language:FA"> فردا شب مورخ </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;background:lime;mso-highlight:lime;mso-bidi-language:FA">11_11_1393</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">از طریق ارسال درخواست تجدید نظر به <span style="background:lime;mso-highlight:lime">ایمیل شخصی اینجانب</span> می باشد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.466665267944336px; font-family: 'B Nazanin'; background-color: aqua;">&nbsp;نتایج تجدید نظر دانشجویانی که مثبت بوده در ادامه آورده شده است، نتایج تجدید</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.466665267944336px; font-family: 'B Nazanin'; background-color: aqua;">&nbsp;نظر&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.466665267944336px; font-family: 'B Nazanin'; background-color: aqua;">باقی&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.466665267944336px; font-family: 'B Nazanin'; background-color: aqua;">دانشجویان &nbsp;منفی بوده است.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/32/94003/tajdiiiiiiiiiiid.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.466665267944336px; font-family: 'B Nazanin'; background-color: aqua;">&nbsp;لیست نمرات بار گزاری شده &nbsp;است برای مشاهده آن به ادامه مطلب بروید.</span></b></p> text/html 2014-10-04T08:42:09+01:00 www.signals.ir احسان برزنونی بیوالکترومغناطیس http://www.signals.ir/post/380 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/32/94003/BIO.jpg" alt=""> text/html 2014-07-25T18:57:58+01:00 www.signals.ir احسان برزنونی هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق کشور http://www.signals.ir/post/379 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#CC33CC">هفدهمین کنفرانس ملی- دانشجویی مهندسی برق کشور</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;mso-line-height-alt: 9.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span class="hascaption"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">زمان :27 الی 29 آذر ماه 1393 ، دانشگاه شریف</span></span><span dir="LTR"></span><span class="hascaption"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span> -&nbsp;</span></span><span class="hascaption"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">پردیس بین المللی کیش</span></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span class="hascaption"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';">وبسایت کنفرانس :</span></span><span class="hascaption"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span></span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span></span><span class="hascaption"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="EN-US" dir="LTR"><a href="http://iscee.ir/2014/index_f.php">http://iscee.ir/2014/</a></span></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span class="hascaption"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/32/94003/10447704_405994646209805_588678118487389441_n.jpg" alt=""></span></span></p> text/html 2014-04-28T17:37:51+01:00 www.signals.ir احسان برزنونی سمینار تخصصی مبانی رادار و جنگ الکترونیک در رادار http://www.signals.ir/post/377 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://nssoee.org/images/22.jpg" alt=""></div> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.4);">به اطلاع می رساند، سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور با همکاری IEEE Iran Section و دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، سمینار تخصصی مبانی رادار و جنگ الکترونیک در رادار را در روز پنجشنبه مورخ 1393/3/1 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می نماید. مدرسین سمینار جناب دکتر محمدمهدی نائبی، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و دکتر عباس شیخی، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه شیراز می باشند.</span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333" face="yekan, Tahoma, Arial" size="2"><span style="line-height: 27px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.4);">اطلاعات تکمیلی و نحوه ثبت نام در ادامه مطلب ....</span></font></div> text/html 2014-03-17T20:09:34+01:00 www.signals.ir احسان برزنونی The Second International Conference on Robotics and Mechatronics http://www.signals.ir/post/376 <p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(192, 0, 0);">15-17 October 2014 -&nbsp; K. N. Toosi University of Technology - Tehran - Iran</span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;color:blue">http://icrom.kntu.ac.ir/<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/32/94003/ICROM2014.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt;"><br></p> text/html 2014-02-22T19:28:21+01:00 www.signals.ir احسان برزنونی اطلاعیه های کلاس سیستم های کنترل خطی (تهران جنوب) http://www.signals.ir/post/375 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"></p><div align="right" style="direction: ltr;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin'; background-color: fuchsia;">(نمرات نهایی به ایمیل دانشجویان ارسال شده است )</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">جهت اطلاعات تکمیلی برای امتحان پایان ترم لینک زیر را حتما ببینید<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.5pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><a href="http://signals.ir/extrapage/11"><span dir="LTR">http://signals.ir/extrapage/11</span></a></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></b></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span lang="AR-SA"></span></span></p><p></p><p></p> </div><p></p>